Všeobecné obchodní podmínky Wilbers Publishing BV

1. Definice

V těchto podmínkách se vztahuje na:

Zákazník: fyzická nebo právnická osoba, která zadala objednávku prostřednictvím prodejního systému organizovaného Wilbers Publishing nebo zákaznickým servisem Wilbers Publishing.

Wilbers Publishing: společnost Wilbers Publishing BV, vydavatel mj. Auto Motor Klassiek a Het Automobiel Klassiekermagazine.

Obchodní/návštěvní adresa: Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft

Obchodní komora číslo: 09071429

Číslo DPH: NL 806566760 B01

Bankovní účet IBAN: NL18ABNA 0591813823

Zákaznický servis: Zákaznický servis Wilbers Publishing

Telefonní číslo: + 31 0315 681326 (od pondělí do pátku od 8.30-17.00)

E-mailová adresa: info@amklassiek.nl

Poštovní adresa: PO Box 10, 7070 AA, ULFT

Objednávka: smlouva mezi zákazníkem a vydavatelstvím Wilbers o dodání předplatného, ​​produktu, uvítacího dárku nebo služby.

Předplatné: smlouva o předplatném časopisu nebo digitální publikace.

Web Wilbers Publishing: web Wilbers Publishing, amklassiek.nl a všechny související a propojené webové stránky společnosti Wilbers Publishing nebo mobilní aplikace, jejichž prostřednictvím mohou zákazníci uzavřít smlouvu se společností Wilbers Publishing.

Smlouva na dálku: smlouva, ve které se v rámci systému organizovaného společností pro prodej produktů a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy včetně výhradního použití jedné nebo více technik pro dálkovou komunikaci. sdělení.

2 Použitelnost

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro každou nabídku společnosti Wilbers Publishing a pro každou smlouvu uzavřenou mezi společností Wilbers Publishing a zákazníkem.

2.2 Před uzavřením smlouvy je text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn zákazníkovi. Pokud to není rozumně možné, například proto, že je objednávka zadána telefonicky, může si zákazník prohlédnout všeobecné obchodní podmínky prostřednictvím stránek Wilbers Publishing nebo je bezplatně požádat prostřednictvím zákaznického servisu.

2.3 Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se mohou odchýlit pouze tehdy, pokud to bylo písemně dohodnuto. V tomto případě zůstanou v platnosti ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.

Společnost 2.4 Wilbers Publishing si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Pokud změna všeobecných obchodních podmínek obsahuje rozpor s obecnými obchodními podmínkami, které byly uplatněny při objednávce, může se zákazník odvolat na příslušné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější. V případě nepřetržitého upisování platí platné ustanovení, které je pro kupujícího nejvýhodnější, až do uplynutí doby platnosti předplatného. Pokud předplatné začne novou prodlouženou lhůtu a kupující nevyužije možnosti zrušení předplatného, ​​platí nové podmínky.

3 Pořadí objednávky

Zákazníci mohou objednávat prostřednictvím všech prodejních kanálů organizovaných společností Wilbers Publishing. Jedinou výhradou je, že zákazník musí být starší než 18. Zákazníci mladší než 18 musí mít povolení od svého rodiče nebo opatrovníka.

Shoda 4

4.1 Wilbers Publishing zaručuje, že produkty, předplatné a / nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a / nebo použitelností a existujícími daty uzavření smlouvy. právních předpisů a / nebo nařízení vlády.

4.2 Wilbers Publishing se snaží zajistit, aby obrázky a popisy v nabídce co nejvíce odpovídaly realitě. Wilbers Publishing však nemůže zaručit, že barvy zobrazené na obrázcích s ohledem na produkty jsou přesně skutečné barvy položek, které mají být dodány.

4.3 Pokud je zákazník toho názoru, že společnost Wilbers Publishing zůstane v prodlení, bude zákazník postupovat podle postupu pro reklamaci, jak je popsáno níže.

5 Ceny a platby

5.1 Uvedené ceny jsou v eurech a zahrnují DPH, pokud není uvedeno jinak. U předplatného a dárků na uvítanou jsou náklady na dopravu včetně, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak. U jednotlivých položek jsou náklady na dopravu exkluzivní, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak.

5.2 Pro doručení zásilek na dodací adresy do zahraničí mohou být účtovány vyšší přepravní náklady než v Nizozemsku. Je-li to vhodné, je to výslovně uvedeno na stránce objednávky nebo zákaznickým servisem, je-li objednávka zadána zákazníkem.

5.3 Během doby platnosti uvedené v nabídce se nezvyšují ceny nabízených produktů, služeb a předplatného, ​​s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH nebo jiných zákonných předpisů či předpisů. V případě předplatného, ​​který se automaticky prodlužuje po prvním termínu, si společnost Wilbers Publishing vyhrazuje právo provést pravidelnou cenovou změnu v následujících termínech. Veškeré cenové změny jsou vždy sdělovány minimálně 2 měsíců předem prostřednictvím kolofonu časopisu. Zákazníci předplatného, ​​jejichž cena se zvýšila po uplynutí prvního funkčního období, se mohou odvolat k ceně předplatného až do doby vypršení platnosti jejich předplatného, ​​jak bylo použito při uzavření předplatného. Pokud předplatné po uplynutí této lhůty začalo novou prodlužovací lhůtu a kupující nevyužil možnost zrušení předplatného, ​​je nová cena předplatného účinná.

5.4 Platba může být provedena (jedním z) způsobem (způsoby), jak je uvedeno v průběhu procesu objednávání. Další podmínky (platba / objednávka) mohou být uloženy na objednávku. Při platbě bankou nebo girem je datem platby den připsání bankovního účtu Wilbers Publishing.

5.5 Platba předplatného se uskuteční před každým předplatným obdobím způsobem, který zákazník přijal při zadávání objednávky (včetně inkasa, iDeal nebo faktury).

5.6 Formálně je vyžadován podpis kupujícího pro sběr automatické sbírky. Tento podpis není (zatím) fyzicky dostupný přes internet. Zákazníci, kteří zadávají objednávku prostřednictvím internetového obchodu Wilbers Publishing, souhlasí s tím, že inkaso zadaného čísla účtu bude provedeno za částku odpovídající objednanému předplatnému.

5.7 Náklady na připomenutí mohou být účtovány v případě opožděné platby, včetně zrušení debetních částek nebo z důvodu nedostatečného zůstatku na uvedeném účtu.

5.8 Pokud není platba předplatného přijata ani po upomínce, je společnost Wilbers Publishing oprávněna ukončit předplatné jednostranně as okamžitou účinností. Wilbers Publishing je také oprávněn požadovat náhradu a nedoplatky.

6 Nové předplatné a uvítací dárky

6.1 Nové odběry mohou začít kdykoliv.

6.2 Nabídky slev a uvítací dárky jsou možné pouze v případě, že nový účastník nemá v uplynulých šesti měsících předplatné daného časopisu. V takovém případě zaniká právo na slevu nebo uvítací dar.

6.3 Uvítací dárek bude předplatiteli zaslán do šesti týdnů po obdržení platby předplatného. Pokud dodání dárku trvá déle, bude zákazník informován.

6.4 Kupující může kontaktovat info@amklassiek.nl pokud je uvítací dárek dodán poškozený.

6.5 Nabídka na uvítací dárek platí do vyprodání zásob. Pokud příslušný uvítací dar již není na skladě, má kupující právo na alternativní dar nebo předmět nebo příslušnou slevu, to vše dle uvážení kupujícího.

Společnost 6.6 Wilbers Publishing nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku překročení oznámeného dodací lhůty uvítacího dárku.

7 Doba trvání předplatného

7.1 Předplatné se uzavírá na období uvedené v nabídce a poté se automaticky prodlužuje - s výhradou zrušení (viz níže), pokud není v nabídce uvedeno jinak.

7.2 Doba prodloužení je maximálně jeden rok. Informace o délce trvání vašeho předplatného jsou uvedeny v nabídce a při objednávce a lze je také vždy vyžádat prostřednictvím zákaznického servisu.

8 Zrušení předplatného
8.1 Probíhající předplatné lze vždy bezplatně převést na jiné předplatné od společnosti Wilbers Publishing.
8.2 Chcete-li ukončit předplatné, musí zákazník odeslat zprávu Zákaznickému servisu před zveřejněním posledního čísla prvního období předplatného. To lze provést telefonicky, písemně a e-mailem.
8.3 Po uplynutí prvního období předplatného může být předplatné ukončeno každý měsíc odesláním zprávy Zákaznickému servisu. To lze provést telefonicky, písemně a e-mailem.

8.4 Pokud je předplatné ukončeno s okamžitou platností a zbývá ještě zbývající doba trvání, společnost Wilbers Publishing nevrátí žádné zbývající poplatky za přihlášení.

9 Dodávka a dodávka

Společnost 9.1 Wilbers Publishing dbá při provádění zakázek a dodávek a dodávek produktů a předplatného na maximální možnou péči. V nepravděpodobném případě, že by produkt nedorazil včas nebo byl poškozen, se zákazník obrátí na Zákaznický servis. Pokud časopis není dodán včas nebo ne, časopis bude dodán do 5 pracovních dnů poté, co Zákaznický servis obdržel od zákazníka zprávu o této skutečnosti.

9.2 V případě změny dodací adresy předplatného zákazník informuje zákaznický servis 3 týdny před datem zahájení změny adresy prostřednictvím e-mailu nebo dopisu. Pokud Zákaznický servis obdrží změnu adresy později, Wilbers Publishing nemůže zaručit nepřerušené pokračování dodávky.

9.3 Pokud se zdá, že dodání objednaného produktu je nemožné, bude společnost Wilbers Publishing usilovat o zpřístupnění náhradní položky. Nejpozději při dodání bude jasným a srozumitelným způsobem uvedeno, že bude dodán náhradní předmět. U náhradních položek zůstává v platnosti právo na odstoupení od smlouvy (viz níže). Náklady na vrácení zásilky se týkají náhradního dílu pro Wilbers Publishing. Pokud společnost Wilbers Publishing nemůže dodat náhradní výrobek, bude o tom zákazník informován. Objednávka pak vyprší. V tomto případě obdrží kupující částku zaplacenou zpět na svůj bankovní nebo sporožirový účet.

9.4 Wilbers Publishing si vyhrazuje právo zastavit vydávání časopisu. V tomto případě je povinen včas informovat kupující o předplatném. Společnost Wilbers Publishing není povinna provádět další dodávky po ukončení. Zákazníci s předplatným mají nárok na vrácení části předplaceného předplatného, ​​který nebyl pokryt dodávkou, pokud není nabídnuta srovnatelná náhrada.

10 Právo na odstoupení od smlouvy

Při nákupu výrobků má zákazník možnost smlouvu rozpustit bez udání důvodu během 14 dnů. Tato lhůta začíná dnem po obdržení výrobku zákazníkem nebo jeho jménem. Během této doby bude kupující s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek bude vybalen nebo používán pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda výrobek splňuje specifikace uvedené v nabídce. Pokud uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, kontaktuje Zákaznický servis ve lhůtě 14 dnů. Kupující poté obdrží zpětné číslo, číslo odpovědi, PSČ a název místa. Kupující zadá tyto údaje na vratnou nálepku. Zákazník pak vrací zboží do nebo s originálním obalem s vratnou nálepkou. Účastník má nárok na vrácení zaplacené částky nebo náhradní položky po obdržení původní objednávky společností Wilbers Publishing. Náklady na zaslání zpětné zásilky jsou na účet kupujícího.

Zákon o ochraně soukromí a osobních údajů 11

Wilbers Publishing je zodpovědný za zpracování údajů o zákaznících, které jsou shromažďovány při uzavírání nových předplatných s cílem I) být schopen implementovat smlouvu mezi Wilbers Publishing a účastníkem a II) vést záznamy všech účastníků . Wilbers Publishing respektuje soukromí svých účastníků.

Účastník bere na vědomí, že byl informován o shromažďování a zpřístupňování svých osobních údajů a jejich použití a účastník souhlasí s politikou ochrany osobních údajů společnosti Wilbers Publishing

12 Reklamace a spory

12.1 Reklamace týkající se realizace smlouvy musí být plně a jasně popsána e-mailem nebo dopisem zákaznickému servisu Wilbers Publishing, jakmile to zákazník zjistí.

12.2 Reklamace podané tímto způsobem společnosti Wilbers Publishing budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů od data přijetí. Pokud reklamace vyžaduje předvídatelnou delší dobu zpracování, společnost Wilbers Publishing oznámí společnosti 14 během několika dnů zprávu o přijetí a oznámení, kdy zákazník může očekávat podrobnější odpověď.

Společnost 12.3 Wilbers Publishing chce se stížnostmi zákazníků adekvátně a pečlivě řešit. Domnívá-li se kupující, že Wilbers Publishing tohoto cíle nedosáhne, vedení jej ocení, pokud ji kupující písemně kontaktuje. Kontaktní údaje vedení lze nalézt na webových stránkách Wilbers Publishing.

13 Odpovědnost

Wilbers Publishing je odpovědný za škodu, která vznikne zákazníkovi v případě, že tato škoda vznikla na základě zákonných ustanovení. Wilbers Publishing nenese žádnou odpovědnost za škodu vyplývající z použití jakéhokoliv předmětu dodávaného společností Wilbers Publishing kupujícími, pokud Wilbers Publishing nenese odpovědnost na základě ustanovení o odpovědnosti za výrobek uvedených v článku 6: 185 et seq. Wilbers Publishing nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jsou způsobeny nedostatkem vyplývajícím z vyšší moci. Vyšší moc je přítomna, pokud je nedostatek výsledkem okolností, které jsou mimo kontrolu Wilbersova nakladatelství, včetně přinejmenším: válečných nebo podobných situací, vzpoury, sabotáže, bojkotu, stávky, okupace, blokády, nemoci Wilbersova personálu Publikování, selhání dodavatelů a / nebo dopravců Wilbers Publishing, opatření přijatá vládou (včetně zahraniční vlády), jako je zákaz dopravy, dovozu nebo výroby, přírodní katastrofy, špatné počasí, blesky, požár, výbuch a odtok nebezpečných látek nebo plynů . Žádná z výše uvedených skutečností neplatí v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Wilbers Publishing. Účastník musí prokázat úmysl nebo hrubou nedbalost ze strany Wilbers Publishing. Wilbers Publishing nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které vznikly po doručení článku a které nebyly oznámeny společnosti Wilbers Publishing písemně do 14 dnů od zveřejnění. Vznikne-li škoda později, společnost Wilbers Publishing o této skutečnosti vyrozumí účastníka na jeho žádost o případné vrácení škody od dodavatele.
Účastník není oprávněn započítat jakékoli údajné nároky na náhradu škody proti jakékoli částce, kterou Wilbers Publishing dluží účastníkovi na základě jakékoli dohody mezi Wilbers Publishing a účastníkem.
Podmínky produktu, včetně předplatného, ​​podléhají zřejmým chybám při tisku a sazbě.

14 Ostatní ustanovení

14.1 Nizozemské právo se vztahuje výhradně na tyto Všeobecné obchodní podmínky.

14.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost s účinností od 1 June 2014. Dříve zveřejněné dodací podmínky vyprší k tomuto datu.

Napsat komentář

E-mailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označena symbolem *

Maximální velikost nahraného souboru: 8 MB. můžete nahrát: obraz. Odkazy na YouTube, Facebook, Twitter a další služby vložené do textu komentáře budou automaticky vloženy. Sem přetáhněte soubory